Publikace

Závěrečná monografie projektu WaterRisk
WaterRisk: Analýza rizik veřejných vodovodů - Ladislav Tuhovčák a kol., závěrečná monografie projektu WaterRisk, 254 s., ISBN 978-80-7204-676-8; vydalo Akademické nakladatelství CERM, s.r.o., Brno, 4/2010    [PDF]
 
Analýza rizik systémů zásobování pitnou vodou

SAFER, Nancy - Poznatky ze závěrečného workshopu projektu SAFER (EU FP5) - biofilmy, patogeny; (10/2006)

Využití hydraulické analýzy a modelování kvality vody pro reakci na znečišťující událost - rešerše literatury; (11/2006)

Optimální rozmístění monitorovacích stanic pro zajištění bezpečnosti vodovodních distribučních sítí - rešerše literatury; (11/2006)

Kriteria přijatelnosti rizik v Nizozemí - rešerše literatury; (11/2006)

Databáze nebezpečí projektu TECHNEAU - překlad databáze z angličtiny; (7/2008) [XLS]


Plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou  (Water Safety Plans)

Guidelines for drinking-water quality, 3rd ed.

Publikace Světové zdravotnické organizace, která popisuje tvorbu plánů pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou

[na stránkách WHO]

WSP report       EC & WHO

Zpráva ze společného projektu WHO a EC shrnující možnosti zavádění principů WSP v systémech zásobování vodou v zemích EU

[na stránkách EC]   [stáhnout z WR]   [český překlad]


Články publikované řešitelským týmem na konferencích a workshopech

Analýza rizik vodárenských distribučních systémů - Tuhovčák L., Ručka J.: Analýza rizik vodárenských distribučních systémů, sborník konference "Vodovody, kanalizácie, odpady", Tatranská Štrba, 11/2006, ISBN 80-232-0270-7, str. 23-30

Analýza rizik vodárenských distribučních systémů - TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., SVOBODA, M.: Analýza rizik distribučních vodárenských systémů, X. mezinárodní konference "Voda Zlín 2006", 16.-17.3.2006 Zlín, ISBN: 80-239-6523-9, str. 19-26.

Hazard identification and risk analysis of water supply system - Tuhovčák, L., Ručka, J.: Hazard identification and risk analysis of water supply system, proceedings from LESAM 2007, IWA leasing edge conference, 10/2007    [PDF]

Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou – projekt WaterRisk - Tuhovčák, L., Ručka, J., Kožíšek, F., Mergl, V.: Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou – projekt WaterRisk, časopis SOVAK, vydání 7-8/2007, str. 50-53

Hodnocení a řízení rizik v rámci evropského výzkumného projektu TECHNEAU - Gari D.W , Kožíšek F , Tuhovčák L; sborník konference "Rizika ve vodním hospodářství 2007", ISBN 978-80-86433-43-1, vydal ECON publishing, s.r.o., Brno, 11/2007, str.94-96    [PDF]    [PPS]

Hodnocení rizik a zpracování plánů zabezpečení vody pro vodovod Březnice - Kožíšek F. a kolektiv; sborník konference "Rizika ve vodním hospodářství 2007", ISBN 978-80-86433-43-1, vydal ECON publishing, s.r.o., Brno, 11/2007, str.333-339

Identifikace a kvantifikace rizik vodárenských systémů – projekt WaterRisk - L. Tuhovčák, F. Kožíšek, J. Ručka, T. Juhaňák; sborník konference "Rizika ve vodním hospodářství 2007", ISBN 978-80-86433-43-1, vydal ECON publishing, s.r.o., Brno, 11/2007, str.500-506    [PDF]    [PPS]

Analýza rizik vodojemů - V. Papírník, L. Tuhovčák, J. Ručka; sborník konference "Rizika ve vodním hospodářství 2007", ISBN 978-80-86433-43-1, vydal ECON publishing, s.r.o., Brno, 11/2007, str.411-417     [PDF]    [PPS]

WaterRisk – riziková analýza systémů zásobování pitnou vodou - Tuhovčák L., Ručka J., Kožíšek F., Hlaváč J. (2007). Sborník příspěvků XI. mezinárodní vodohospodářské konference VODA ZLÍN 2007, konané 15.3.–16.3.2007 ve Zlíně; str. 27-32. Vydala Zlínská vodárenská, a.s. ISBN 978-80-239-8740-9    [PDF]

Úvodní informace o projektu WaterRisk - Kožíšek F., Runštuk J., Tuhovčák L., Juhaňák T. (2007). Časopis Vodní hospodářství; roč. 57, č. 9; str. 326+329    [PDF]

Identifikace a hodnocení rizik při výrobě a distribuci pitné vody - odborný seminář k projektu WaterRisk, 21.10.2008, VUT v Brně     více ...

Analýza rizik nežádoucích stavů vodárenských systémů - TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., KUČERA, T., PAPÍRNÍK, V., Sborník konference Vodovody a kanalizace Brno 2008, 2.-3.4.2008 Brno, ISBN:978-80-7204-579-2, p. 27-30.

Methods and techniques for risk assessment of water supply systems - TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., KUČERA, T., PAPÍRNÍK, V., KOŽÍŠEK, F., In. IWA World Water Congress, Vienna 2008, 7.-12.9.2008 Vídeň, p. 153.

Doporučení pro implementaci Water Safety Plans v zemích EU - RUČKA, J., KOŽÍŠEK, F., TUHOVČÁK, L., Mergl, V., SOVAK 2/2008, ročník 17, ISSN: 1210-1339, str. 6-7.

Implementace teorie analýzy rizik v systémech veřejného zásobování pitnou vodou - TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., Sborník z IX. ročníku konference PITNÁ VODA 2008, konané v Táboře 2.6.-5.6.2008, Vydal W&ET Team, České Budějovice ISBN 978-80-254-2034-8, str. 261-266.

Chapter 2.2: Risk analysis concepts and methods - detailed methods - TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., In: Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure, final report of the research project COST C19 - Proactive Crisis Management of Urban Infrastructure, SINTEF Byggforsk, 2/2008, ISBN 978-82-536-1003-0, p.30-46

Risk analysis of urban water supply systems - TUHOVČÁK, L., RUČKA, J., KUČERA, T., In XII. Mezinárodní vědecká konference. 1. Brno, ČR, VUT v Brně. 2009. p. 201 - 204. ISBN 978-80-7204-629-4.

Projekt WaterRisk - připravované výstupy řešení - TUHOVČÁK, L., KOŽÍŠEK, F., HLAVÁČ, J., RUČKA, J., SOVAK. 2009. 18(3). p. 14 - 15. ISSN 1210-3039.

Využití teorie hodnocení rizik pro prioritizaci investic a provozních opatření v systémech veřejného zásobování pitnou vodou - TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J., In Pitná voda. 1. Bratislava, Hydrotechnológia Bratislava s.r.o. 2009. p. 29 - 34. ISBN 978-80-969974-2-8

Analýza rizik vodárenských systémů - TUHOVČÁK, L.; RUČKA, J.; KUČERA, T., In Provoz vodovodních a kanalizačních sítí. 1. Líbeznice, SOVAK ČR. 2009. p. 47 - 51. ISBN 978-80-87140-15-4.


Oficiální výstupy projektu - zprávy, reporty

Hygienické minimum pro pracovníky ve vodárenství - Kožíšek F., Kos J., Pumann P.; Praha, 2007   [PDF]

Terminologie používaná v analýze rizik systémů zásobování vodou   [PDF]

Nouzové zásobování pitnou vodou - metodické doporučení SZÚ – Národního referenčního centra pro pitnou vodu; CHŽP-357/07, Praha 8/2007   [PDF]


English            Poslední aktualizace: 28.04.2010

Zpět